Regulamin serwisu

Regulamin serwisu

 1. Niniejszy regulamin określa ogólne zasady i warunki korzystania z portalu Dron Photo prowadzonego przez Stanisława Szewczyka oraz Joannę Burakowską.
 2. Definicje:
  • Regulamin – Regulamin użytkownika konta w portalu „Kocie Tajemnice” stanowiący regulamin w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144 poz. 1204), obejmujący zasady udostępniania, zakładania i wykorzystania indywidualnego konta Użytkownika.
  • Administrator – podmiot prowadzący i zarządzający Portalem.
 3. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za sposób, w jaki wykorzystuje, w tym za zawartość i formę zamieszczanych treści, z uwzględnieniem odpowiedzialności karnej lub cywilnej za działania niezgodne z prawem. Na żądanie uprawnionych organów państwa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań, Kocie Tajemnice przekazują pozostające w jej posiadaniu dane Użytkowników kont.
 4. Dron Photo zastrzega sobie prawo dokonywania przerw technicznych w zakresie udostępniania Portalu bez wcześniejszego powiadomienia. Jednocześnie Administrator dołoży starań aby przerwy te miały miejsce w godzinach nocnych (czas środkowoeuropejski) i trwały nie dłużej niż 6 godzin w każdym tygodniu udostępniania Portalu.
 5. Zabrania się zamieszczania oraz powielania zdjęć, a także treści znajdujących się na stronie Dron Photo, fanpagu na Facebooku Dron Photo (https://www.facebook.com/DronPhotoPL/) oraz na kanale YouTube Stanisław Szewczyk (https://www.youtube.com/c/StanisławSzewczyk), bez uzyskania wcześniejszej zgody portalu w jakiejkolwiek formie. W przypadku naruszenia tego punktu regulaminu, serwis może domagać się odszkodowania za naruszenie prawa autorskiego w formie pieniężnej, w kwocie 500 zł za każdy dzień jego użycia od momentu jego zauważenia.
 6. Dron Photo zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. O każdej zmianie Regulaminu czytelnicy zostaną powiadomieni poprzez fanpage na Facebooku, z 14-dniowym wyprzedzeniem przed wejściem w życie zmian.
 7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144 poz. 1204) oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).